Przy badaniu technicznym pojazdów w naszej stacji Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Dworskiego 106 oraz ul. Lwowskiej 24 - 10 Litrów gazu lub 5 Litrów etyliny lub 5 Litrów oleju napędowego - GRATIS !!!
 
 Od 24.05.2014 r. nowa linia pośpieszna: Przemyśl - Zielona Góra (przez Wrocław, Legnicę, Głogów) -
 
CENNIK PALIW
  4,26 PLN  

4,39

PLN   1,83 PLN

STRONA GŁÓWNA

 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  2017-07-20 16:59

  O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

   

  Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Przemyślu

   

  ogłasza

   

  PRZETARG USTNY

   

  na sprzedaż kompleksu nieruchomości (użytkowanie wieczyste) położonych w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 24,

   

  działek Nr 138 i Nr 139 o powierzchni 6 437m2; Księgi Wieczyste Nr PR1P/00064871/2, PR1P/00099270/3 wraz z prawem własności posadowionych na nich budynkach:
  1) budynek usługowy wielofunkcyjny wykorzystywany na potrzeby Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów oraz warsztat naprawczy,
  2) budynek Stacji Paliw wraz z urządzeniami ( dystrybutory, zbiorniki, instalacje ). Kompleks stanowiący przedmiot przetargu zlokalizowany jest na terenie objętym aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla.

   

  Cena wywoławcza 2 500 000,- zł
  (słownie :dwa miliony pięćset tysięcy złotych )

   

  Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

   

  Przetarg odbędzie się dnia 26.07.2017 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, ul. Dworskiego 106, 37-700 Przemyśl.

   

  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 25.07.2017 r. wadium w wysokości 3 % wartości netto bezpośrednio na konto BGŻ o/ Przemyśl 95 2030 0045 1110 0000 0090 8740 lub w kasie Spółki.

  Za datę uiszczenia wadium uznaje się dzień uznania rachunku bankowego j/w.

  Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

  Wadium wniesione przez osobę:

   

  1) która nie wygra przetargu zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia odpowiednio:

  a) odwołania przetargu,
  b) zamknięcia przetargu,
  c) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

   

  2) która przetarg wygra zostanie zatrzymane i zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepadnie na rzecz sprzedawcy.

   

  Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu winne posiadać dokument tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej.

  Przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego Rejestru Sądowego.

  Osoby biorące udział w przetargu winne zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości.

  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

  Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym ze postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Po ustaniu zgłaszania postąpień i trzykrotnego wywołania najwyższej ceny nastąpi zamknięcie przetargu a następnie ogłoszenie danych podmiotu, który przetarg wygrał.

  Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

  Bliższych informacji na temat przedmiotu sprzedaży oraz warunków przetargu zasięgnąć można w PKS Przemyśl sp. z o.o. w Przemyślu, ulica Dworskiego 106, pokój nr 109 lub telefonicznie pod numerem 16 678 60 95.

   

 • Boże Ciało

  2017-06-12 09:27

  PKS Sp. z o.o. w Przemyślu przypomina, że zgodnie z rozkładem jazdy
  komunikacja lokalna w dniu 15.06.2017 r. /Boże Ciało/
  nie będzie wykonywana. 
  W dniu 16.06.2017 r. /piątek/ komunikacja będzie prowadzona
  jak w okresie
  ferii i wakacji szkolnych.

   

 • dot. linii Przemyśl - Jelenia Góra

  2017-01-27 11:27

  O G Ł O S Z E N I E !!!

  Informujemy, że w związku z niską frekwencją podróżnych
  od dnia 01.02.2017 r.  zawieszamy wykonywanie kursów
  na linii: 
  Przemyśl - Jelenia Góra - Przemyśl, którą wykonywaliśmy
  wspólnie z PKS TOUR Sp. z o.o. Jelenia Góra.

 • dot. linii: Przemyśl - Ustrzyki Dolne

  2017-01-26 11:45

  UWAGA PASAŻEROWIE !!!

  Informujemy, że od dnia  30.01.2017 r.  skracamy  linię:
  Przemyśl - Ustrzyki Dolne do miejscowości Kuźmina. Będą realizowane kursy:
  - Przemyśl - Kuźmina z godz. 7.50  i  Kuźmina - Przemyśl z godz. 11.55.
  Kurs Przemyśl - Kuźmina z godz. 14.00 będzie odjeżdżał o godz. 14.20
  (połączony z kursem Przemyśl - Dubiecko p. Birczę z godz. 14.20).
  Kurs Kuźmina - Przemyśl  z godz. 17.00  będzie wykonywany tylko w okresie
  ferii
  i wakacji szkolnych (nie będzie wykonywany w dni robocze).

 • Komunikat w sprawie ulg w komunikacji prowadzonej na terenie gminy Żurawica

  2016-12-27 10:15

  PKS Sp. z o.o. w Przemyślu informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 r. w lokalnej komunikacji autobusowej wykonywanej na terenie Gminy Żurawica z wjazdem do miasta Przemyśla będą honorowane następujące ulgi:

  • 100% - Honorowi Obywatele Gminy Żurawica, osoby upoważnione przez Wójta Gminy,
  • 50% - emeryci oraz osoby, które ukończyły 70 rok życia zameldowane na terenie Gminy Żurawica,
  • 30% - renciści zameldowani na terenie gminy Żurawica
  • 20 % - uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum zamieszkały na terenie gminy Żurawica na przejazdy z miejsca   zamieszkania do Przemyśla w dni nauki szkolnej,
  • 20 % w miesiącu lipcu i sierpniu młodzież szkolna i studenci zamieszkali na terenie gminy Żurawica
  • bilet miesięczny szkolny w cenie 25,00 zł dla uczniów dojeżdżających do szkół na odległość do 3 km.

  Mieszkańcy gminy Żurawica uprawnieni do ulgowych przejazdów autobusami PKS są proszeni o wymianę posiadanych legitymacji na rok 2017 r. bądź wyrobienie nowych legitymacji w przypadku nabycia prawa do ulgi. W tym celu należy zgłosić się do kas dworca autobusowego PKS w Przemyślu przy ul. Czarnieckiego 4 z posiadanym dowodem tożsamości oraz legitymacjami i innymi dokumentami potwierdzającymi prawo do korzystania z danej ulgi. Legitymacje będą wydawane od 27.12.2016 r.
  Młodzież szkolna otrzyma bilety ulgowe od kierowcy po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.