Przy badaniu technicznym pojazdów w naszej stacji Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Dworskiego 106 oraz ul. Lwowskiej 24 - 10 Litrów gazu lub 5 Litrów etyliny lub 5 Litrów oleju napędowego - GRATIS !!!
 
 Od 24.05.2014 r. nowa linia pośpieszna: Przemyśl - Zielona Góra (przez Wrocław, Legnicę, Głogów) -
 
CENNIK PALIW
  4,65 PLN  

4,67

PLN   2,22 PLN

STRONA GŁÓWNA

 • Promocja

  2017-03-17 09:53

  OGłOSZENIE !!!

  Od dnia  16.03.2017 r. wprowadza się promocyjną cenę biletu
  na trasie Przemyśl - Warszawa i Warszawa - Przemyśl 49,00 zł.


 • O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

  2017-03-16 14:34

  O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

   

  Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Przemyślu

   

  ogłasza

   

  PRZETARG USTNY

   

  na sprzedaż nieruchomości (użytkowanie wieczyste) położonej w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 24,
  działki Nr 139 o powierzchni 877 m2, Księga Wieczysta Nr PR1P/00099270/3
  wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku stacji paliw i urządzeń stacji paliw
  (dystrybutory, zbiorniki, instalacje) stanowiących odrębny przedmiot własności.

   

  Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu zlokalizowana jest
  na terenie objętym aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla.

  Cena wywoławcza 1 950 000,- zł
  (słownie złotych: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy)


  Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.
  Przetarg odbędzie się dnia 29.03.2017 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki, ul. Dworskiego 106, 37-700 Przemyśl.

   

  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 27.03.2017 r. wadium w wysokości 10 000,- zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) bezpośrednio na konto BGŻ o/ Przemyśl 95 2030 0045 1110 0000 0090 8740 lub w kasie Spółki.
  Za datę uiszczenia wadium uznaje się dzień uznania rachunku bankowego w/w.
  Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  Wadium wniesione przez osobę:
  1) która nie wygra przetargu zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia odpowiednio:

  a) odwołania przetargu,
  b) zamknięcia przetargu,
  c) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

  2) która przetarg wygra zostanie zatrzymane i zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepadnie na rzecz sprzedawcy.

   

  Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu winne posiadać dokument tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej.

  Przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego Rejestru Sądowego.

  Osoby biorące udział w przetargu winne zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości.

  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

  Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym ze postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Po ustaniu zgłaszania postąpień i trzykrotnego wywołania najwyższej ceny nastąpi zamknięcie przetargu a następnie ogłoszenie danych podmiotu, który przetarg wygrał.

  Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. PKS Sp. z o.o. w Przemyślu zapewni nabywcy zbywanej nieruchomości dostęp do drogi publicznej przez ustanowienie służebności przechodu oraz przejazdu przez działkę Nr 138.

  Równocześnie informujemy, iż PKS Sp. z o.o. w Przemyślu wyraża zainteresowanie zbyciem kompleksu nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 24 , powierzchnia 6437m2.

  Bliższych informacji na temat przedmiotu sprzedaży oraz warunków przetargu zasięgnąć można w PKS Przemyśl sp. z o.o. w Przemyślu, ulica Dworskiego 106, pokój nr 109 lub telefonicznie pod numerem 16 678 60 95.

 • dot. linii Przemyśl - Jelenia Góra

  2017-01-27 11:27

  O G Ł O S Z E N I E !!!

  Informujemy, że w związku z niską frekwencją podróżnych
  od dnia 01.02.2017 r.  zawieszamy wykonywanie kursów
  na linii: 
  Przemyśl - Jelenia Góra - Przemyśl, którą wykonywaliśmy
  wspólnie z PKS TOUR Sp. z o.o. Jelenia Góra.

 • dot. linii: Przemyśl - Ustrzyki Dolne

  2017-01-26 11:45

  UWAGA PASAŻEROWIE !!!

  Informujemy, że od dnia  30.01.2017 r.  skracamy  linię:
  Przemyśl - Ustrzyki Dolne do miejscowości Kuźmina. Będą realizowane kursy:
  - Przemyśl - Kuźmina z godz. 7.50  i  Kuźmina - Przemyśl z godz. 11.55.
  Kurs Przemyśl - Kuźmina z godz. 14.00 będzie odjeżdżał o godz. 14.20
  (połączony z kursem Przemyśl - Dubiecko p. Birczę z godz. 14.20).
  Kurs Kuźmina - Przemyśl  z godz. 17.00  będzie wykonywany tylko w okresie
  ferii
  i wakacji szkolnych (nie będzie wykonywany w dni robocze).

 • ograniczenia w komunikacji

  2017-01-10 14:15

  PKS Sp. z o.o. w Przemyślu informuje, że od dnia 14.01.2017 r.
  zawiesza w soboty wykonywanie kursów:

  1. Dynów - Przemyśl z godz. 6.20
  2. Przemyśl - Dynów z godz. 13.30
  3. Dynów - Przemyśl z godz. 15.20
  4. Przemyśl - Dynów z godz. 16.50
  5. Przemyśl - Dubiecko z godz. 19.15
  6. Dubiecko - Przemyśl z godz. 20.107. Rokietnica - Przemyśl z godz. 15.30
  8. Przemyśl - Rokietnica z godz. 16.30
  9. Rokietnica - Przemyśl z godz. 17.30
  10. Przemyśl - Rokietnica z godz. 19.30
  11. Kalników - Przemyśl z godz. 15.15
  12. Przemyśl - Kalników z godz. 16.2
  13. Kalników - Przemyśl z godz. 17.15
  14. Przemyśl - Kalników z godz. 18.40
  15. Przemyśl - Maćkowice z godz. 16.50
  16. Maćkowice - Przemyśl z godz. 18.05

  Na okres ferii i wakacji szkolnych zawiesza się kursy:

  1. Przemyśl - Dubiecko z godz. 17.10
  2. Dubiecko - Przemyśl z godz. 18.00