Przy badaniu technicznym pojazdów w naszej stacji Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Dworskiego 106 oraz ul. Lwowskiej 24 - 10 Litrów gazu lub 5 Litrów etyliny lub 5 Litrów oleju napędowego - GRATIS !!!
 
 Od 24.05.2014 r. nowa linia pośpieszna: Przemyśl - Zielona Góra (przez Wrocław, Legnicę, Głogów) -
 
CENNIK PALIW
  4,42 PLN  

4,55

PLN   2,17 PLN

STRONA GŁÓWNA

 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  2015-10-19 10:37

  Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Przemyślu

   

  ogłasza

   

  PRZETARG USTNY

   

  na sprzedaż nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Dworskiego 106,
  działki Nr 101/2 o powierzchni 0,2134 ha, Księga Wieczysta Nr PR1P/00104589/1
  wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku i urządzeń stanowiących
  odrębny przedmiot własności.

   

  Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu zlokalizowana jest na terenie objętym
  aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla.

   

  Cena wywoławcza 350 000,- zł
  (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy)

   

  Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

   

  Przetarg odbędzie się dnia 04.11.2015 r. o godzinie 1000 w siedzibie Spółki,
  ul. Dworskiego 106, 37-700 Przemyśl.

   

   

  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 30.10.2015 r. wadium w wysokości 10 000,- zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) bezpośrednio na konto BGŻ o/ Przemyśl 95 2030 0045 1110 0000 0090 8740 lub w kasie Spółki.
  Za datę uiszczenia wadium uznaje się dzień uznania rachunku bankowego w/w.
  Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  Wadium wniesione przez osobę:

  1) która nie wygra przetargu zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia odpowiednio:

  a) odwołania przetargu,
  b) zamknięcia przetargu,
  c) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

  2) która przetarg wygra zostanie zatrzymane i zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepadnie na rzecz sprzedawcy.

   

  Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu winne posiadać dokument tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej.
  Przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego Rejestru Sądowego.
  Osoby biorące udział w przetargu winne zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym ze postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Po ustaniu zgłaszania postąpień i trzykrotnego wywołania najwyższej ceny nastąpi zamknięcie przetargu a następnie ogłoszenie danych podmiotu, który przetarg wygrał.
  Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
  Bliższych informacji na temat przedmiotu sprzedaży oraz warunków przetargu zasięgnąć można w PKS Przemyśl sp. z o.o. w Przemyślu, ulica Dworskiego 106, pokój nr 109 lub telefonicznie pod numerem 16 678 60 95.

   

 • Promocja

  2015-06-15 09:53

  OGłOSZENIE !!!

  Od dnia 15.06.2015 r. wprowadza się  ulgę handlową 20 %  przy zakupie biletu
  w dwie strony na trasie:  Przemyśl - Warszawa - Przemyśl.


 • Reklamy na dworcach i autobusach

  2015-03-31 14:52

  PKS w Przemyślu Sp. z o. o. zaprasza firmy, agencje reklamowe i klientów indywidualnych do współpracy w zakresie umieszczania reklam na zewnątrz
  i wewnątrz autobusów oraz na Dworcu Autobusowym w Przemyślu i Dynowie.

  Atrakcyjne lokalizacje naszych nośników na Dworcach autobusowych sprawi, że Państwa reklama dotrze do tysięcy potencjalnych klientów.

  Zachęcamy również do zamieszczania reklam na naszych autobusach. To bardzo tani i skuteczny nośnik reklamy.

   

  Oferujemy:

  • ekspozycja plakatów reklamowych na dworcach autobusowych,
  • ekspozycja plakatów reklamowych w autobusach komunikacji miejskiej i regionalnej,
  • ekspozycja banerów reklamowych na budynkach dworców autobusowych,
  • ekspozycja reklam zewnętrznych na autobusach miejskich i regionalnych,
  • ekspozycja ulotek reklamowych na dworcach autobusowych i w autobusach.

   

  1. Stawki za umieszczenie plakatów na szybach bocznych wewnątrz autobusów.

   

  Ilość dni ekspozycji A5 A4 Pozostałe plakaty (max B2)
  30 dni 9,00 zł 15,00 zł 20,00 zł
  do 14 dni 8,00 zł 12,00 zł 16,00 zł
  do 7 dni 7,00 zł 10,00 zł 14,00 zł

   

  Kontakt: tel. kom. + 48 605 438 255, e-mail: pksprzemysl@onet.pl

   

  2. Stawki opłat za umieszczanie banerów i  plansz na obiektach Dworca Autobusowego w Przemyślu, ul. Czarnieckiego 4 oraz w Dynowie.

   

  Okres reklamowy Baner lub plansza 1 m2 jednostronne Baner lub plansza 1m2 dwustronne
  do 6 miesięcy do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy
  15 zł 14 zł 13 zł
  30 zł 25 zł 20 zł

   

  Kontakt: tel. kom. + 48 605 248 472, e-mail: dworzec@pks-przemysl.pl

   

  UWAGA: Wszystkie kwoty są podane bez podatku VAT.

   

 • promocja na liniach pośpiesznych

  2015-01-29 14:30

  T a n i e   p o d r ó ż o w a n i e !!!

   
  Bilety po 5, 10, 15 złotych w każdym kursie
  na liniach pośpiesznych: Przemyśl - Zielona Góra,
  Przemyśl - Jelenia Góra i Przemyśl - Warszawa
  przy zakupie biletu
  przez Voyager Bus.

  Z a p r a s z a m y !

   

 • Praca dla kierowców w PKS Przemyśl

  2014-12-12 14:33

   

  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przemyślu Sp. z o.o. poszukuje kandydatki / kandydatów na stanowisko: kierowcy z kat. D
  do wykonywania połączeń na trasach krajowych i międzynarodowych.

   

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji w regionie
  • pakiet świadczeń socjalnych
  • możliwość zatrudnienia na pełny etat lub 1/2 etatu
  • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • bezpłatne przejazdy dla członków rodziny pracownika

   

  Wymagania:

  • wysoka kultura osobista
  • doświadczenie zawodowe /w przypadku braku doświadczenia zawodowego istnieje możliwość przeszkolenia/

   

  CV z dopiskiem „Praca - kierowca” prosimy przesłać na e-mail: sekretariat@pks-przemysl.pl lub kontaktować się pod nr tel. 16 678 60 95, 605 248 472 /dni robocze w godz.07:00-15:00/.

   

Strony: