Przy badaniu technicznym pojazdów w naszej stacji Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Dworskiego 106 - 10 Litrów gazu lub 5 Litrów etyliny lub 5 Litrów oleju napędowego - GRATIS !!!
 
 Od 24.05.2014 r. nowa linia pośpieszna: Przemyśl - Zielona Góra (przez Wrocław, Legnicę, Głogów) -
 
CENNIK PALIW
  5,25 PLN  

4,99

PLN   2,52 PLN

STRONA GŁÓWNA

 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  2018-12-05 17:19

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

   

  Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu

   

  ogłasza

   

  PRZETARG USTNY

   

  na sprzedaż kompleksu nieruchomości (użytkowanie wieczyste) położonych w Dynowie gmina Dynów, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie

   

  działek Nr 5100/11 i Nr 2048/13 oraz działki Nr 2048/12; Księgi Wieczyste Nr RZ2Z/00040332/1, RZ2Z/00035327/5 wraz z prawem własności posadowionych na nich: budynek dworca autobusowego, utwardzone podjazdy i miejsca postojowe dla samochodów komunikacji zbiorowej.

   

  Kompleks stanowiący przedmiot przetargu zlokalizowany jest na terenie objętym aktualnym planem
  zagospodarowania przestrzennego miasta Dynowa.

   

  Cena wywoławcza 1 000 000,- zł
  (słownie :jeden milion złotych)
  Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
  Przetarg odbędzie się dnia 12 grudnia 2018 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki,
  ul. Dworskiego 106, 37-700 Przemyśl.

   

  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 10 grudnia 2018 r. wadium w wysokości 3 % wartości netto bezpośrednio na konto
  BGŻ o/ Przemyśl 95 2030 0045 1110 0000 0090 8740 lub w kasie Spółki.

  Za datę uiszczenia wadium uznaje się dzień uznania rachunku bankowego j/w.

  Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

   

  Wadium wniesione przez osobę:

   

  1) która nie wygra przetargu zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia odpowiednio:

  a) odwołania przetargu,
  b) zamknięcia przetargu,
  c) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

   

  2) która przetarg wygra zostanie zatrzymane i zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepadnie na rzecz sprzedawcy.

   

  Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu winne posiadać dokument tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej.

  Przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego Rejestru Sądowego.

  Osoby biorące udział w przetargu winne zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości.

  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

  Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Po ustaniu zgłaszania postąpień i trzykrotnego wywołania najwyższej ceny nastąpi zamknięcie przetargu a następnie ogłoszenie danych podmiotu, który przetarg wygrał.

  Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży.

  Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

  Bliższych informacji na temat przedmiotu sprzedaży oraz warunków przetargu zasięgnąć można w PKS Przemyśl sp. z o.o. w Przemyślu, ulica Dworskiego 106, pokój nr 109 lub telefonicznie pod numerem 16 678 60 95.

  Ogłaszający dopuszcza możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn w trybie właściwym do jego ogłoszenia.

   

 • Zebranie Udziałowców

  2018-11-28 07:45

  OGŁOSZENIE !!!

   

  Zapraszamy Udziałowców na zebranie z Panem Mariuszem Franków
  w dniu 29.11.2018 r. o godz. 10.30.
  Zebranie odbędzie się w siedzibie Spółki w sali obok dyspozytorni.
  Tematem spotkania będzie dyskusja odnośnie propozycji przedstawionej
  przez Pana Mariusza Franków.

   

   

   

 • spotkanie z inwestorem

  2018-11-14 08:50

  Informacja dla Udziałowców PKS Przemyśl Sp. z o.o.

  Informujemy, że w dniu 15.11.2018 r. o godz 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Dworskiego 106,
  w sali obok dyspozytoni odbędzie sie spotkanie Udziałowców Przedsiębiorstwa
  Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu z panem Januszem Fudała
  w sprawie możliwości inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych Spółki.

 • Komunikacja na Wszystkich Świętych

  2018-10-26 09:30

  Ogłoszenie !!!

  PKS Sp. z o.o. w Przemyślu informuje, że w okresie Wszystkich Świętych
  i Święta Niepodległości komunikacja lokalna będzie prowadzona następująco:

  • w dniu 01.11.2018 r. - jak w niedziele i święta,
  • w dniu 02.11.2018 r. - jak w okresie ferii i wakacji szkolnych,
  • w dniu 11.11.2018 r. oraz 12.11.2018 r. - nie prowadzimy komunikacji
   za wyjątkiem kursów pośpiesznych.

   

 • podwyżka cen biletów

  2018-10-15 09:10

  Ogłoszenie !!!

  PKS Przemyśl Sp. z o.o. informuje, że od 15 października 2018 r.
  wprowadza
  podwyżkę cen biletów jednorazowych na wszystkich kierunkach,
  a od 01 listopada 2018 r podwyżkę cen biletów miesięcznych.