Przy badaniu technicznym pojazdów w naszej stacji Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Dworskiego 106 - 10 Litrów gazu lub 5 Litrów etyliny lub 5 Litrów oleju napędowego - GRATIS !!!
 
CENNIK PALIW
  5,24 PLN  

5,33

PLN   2,23 PLN

STRONA GŁÓWNA

 • dot. linii Przemyśl - Rybotycze

  2019-06-03 14:27

  PKS Przemyśl Sp. z o.o. informuje, że w związku z remontem mostu
  w miejscowości Huwniki k. Cmentarza o
  d dnia 03.06.2019 r.
  skraca się regularną komunikację na linii Przemyśl - Rybotycze
  do miejscowości Huwniki - do odwołania.

   

   

 • OGŁOSZENIE

  2019-05-31 15:30

  RADA NADZORCZA

  PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ

  SPÓŁKA Z O.O. W PRZEMYŚLU

   

  Działając na podstawie  Umowy Spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. z siedzibą w Przemyślu

   w związku z upływem  kadencji ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

   

  Prezesa Zarządu

   

  kolejnej kadencji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu
  i zaprasza Udziałowców Spółki do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

   

   

  1. Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w Sekretariacie Spółki w godzinach  od 800 do 1400 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2019 r.

   

  2. Rozpatrywane będą również zgłoszenia przesłane listem poleconym lub pocztą kurierską na adres:

  Rada Nadzorcza PKS Przemyśl Spółka z o.o.
  ul. Dworskiego 106, 37-700 Przemyśl
  Terminem wpływu zgłoszenia jest data doręczenia do sekretariatu Spółki.

   

  3. Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

  Postępowanie kwalifikacyjne – Prezes Zarządu  – nie otwierać.

   

  4. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

   

  1) korzystać z pełni praw publicznych,
  2) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  3)  nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
  4) posiadać wykształcenie wyższe,
  5) posiadać co najmniej 3 letni  staż pracy na stanowisku kierowniczym,

   

  Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w branży, w której działa Spółka.

   

  5. Do zgłoszenia kandydaci zobowiązani są dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

   

  1) życiorys zawodowy kandydata (CV) zawierający m.in. adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej,
  2)  list motywacyjny,
  3)  dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata,
  4)   szczegółowy plan osiągnięcia przez spółkę rentowności, oświadczenia o:

   

  1) ukończeniu  studiów wyższych,
  2) co najmniej 3-letnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym,
  3) korzystaniu z pełni praw publicznych,
  4) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  5) nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania   stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
  6) niekaralności,
  7) zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

   

  Do zgłoszenia dołącza się w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (w szczególności: dyplom ukończenia studiów wyższych i świadectwa pracy). W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

  Odpisy dokumentów, o których mowa powyżej, mogą być poświadczone przez kandydata. 

  W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

   

  6. Zgłoszenia kandydatów nie  spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego w pkt. 1 nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

   

  7. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 15 czerwca 2019 r. w siedzibie Spółki w Przemyślu.

   

  8. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

   

  9. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzone będą w siedzibie Spółki w Przemyślu. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  10. W toku rozmowy kwalifikacyjnej zostanie oceniona w szczególności:

   

  1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze w którym działa Spółka,
  2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
  4) wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji,
  5) koncepcja rozwoju Spółki,
  6) przedstawiony przez kandydata szczegółowy plan osiągnięcia przez spółkę rentowności.

   

  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą mieli prawo do 10 minutowej samodzielnej prezentacji.

   

  11. Informacje o Spółce, w zakresie: ogólnej organizacji Spółki, przedmiotu i wyników działalności Spółki za lata 2016-2018 dostępne będą w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400 w terminie od dnia 31maja 2019 r. do dnia 14 czerwca 2019 r.

   

  12. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydatów w każdym czasie i bez podania przyczyn.

   

  13. Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego, niezwłocznie po jego zakończeniu.

 • dot. linii Przemyśl - Warszawa

  2019-05-15 09:45

  Komunikat !!!

  PKS Przemyśl Sp. z o.o. informuje, że na linii Przemyśl - Warszawa nie będzie
  wjazdu na dworzec w Przeworsku do czasu zakończenia remontu mostu.

  Pasażerów z okolic Przeworska prosimy o korzystanie z najbliższego przystanku:
  Jarosław DA Plac Więźniów Oświęcimia (pod Galerią).

   

 • Dot. linii Przemyśl - Warszawa p. Lublin

  2019-05-15 09:00

  O G Ł O S Z E N I E !!!


  PKS Przemyśl Sp.  z o.o. informuje, że wprowadza ograniczenia na linii
  Przemyśl - Warszawa p. Lublin:

  • kurs Przemyśl - Warszawa z godz. 22.45 będzie wykonywany z Przemyśla
   w niedziele i czwartki,
  • kurs Warszawa - Przemyśl z godz. 11.25  będzie wykonywany
   w poniedziałki i piątki.
 • likwidacja magazynu

  2019-03-07 11:06

  OGŁOSZENIE !!!

  W związku z likwidacją magazynu zapraszamy osoby
  zainteresowane
  zakupem części zamiennych do autobusów
  do naszego magazynu w Przemyślu
  przy ul. Dworskiego 106
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 14.30.

Strony: