Przy badaniu technicznym pojazdów w naszej stacji Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Dworskiego 106 - 10 Litrów gazu lub 5 Litrów etyliny lub 5 Litrów oleju napędowego - GRATIS !!!
 
CENNIK PALIW
  5,24 PLN  

5,33

PLN   2,23 PLN

STRONA GŁÓWNA » OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

2019-05-31 15:30

RADA NADZORCZA

PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ

SPÓŁKA Z O.O. W PRZEMYŚLU

 

Działając na podstawie  Umowy Spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. z siedzibą w Przemyślu

 w związku z upływem  kadencji ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

 

Prezesa Zarządu

 

kolejnej kadencji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu
i zaprasza Udziałowców Spółki do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

 

1. Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w Sekretariacie Spółki w godzinach  od 800 do 1400 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2019 r.

 

2. Rozpatrywane będą również zgłoszenia przesłane listem poleconym lub pocztą kurierską na adres:

Rada Nadzorcza PKS Przemyśl Spółka z o.o.
ul. Dworskiego 106, 37-700 Przemyśl
Terminem wpływu zgłoszenia jest data doręczenia do sekretariatu Spółki.

 

3. Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

Postępowanie kwalifikacyjne – Prezes Zarządu  – nie otwierać.

 

4. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 

1) korzystać z pełni praw publicznych,
2) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
3)  nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
4) posiadać wykształcenie wyższe,
5) posiadać co najmniej 3 letni  staż pracy na stanowisku kierowniczym,

 

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w branży, w której działa Spółka.

 

5. Do zgłoszenia kandydaci zobowiązani są dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

 

1) życiorys zawodowy kandydata (CV) zawierający m.in. adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej,
2)  list motywacyjny,
3)  dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata,
4)   szczegółowy plan osiągnięcia przez spółkę rentowności, oświadczenia o:

 

1) ukończeniu  studiów wyższych,
2) co najmniej 3-letnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym,
3) korzystaniu z pełni praw publicznych,
4) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
5) nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania   stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
6) niekaralności,
7) zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

 

Do zgłoszenia dołącza się w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (w szczególności: dyplom ukończenia studiów wyższych i świadectwa pracy). W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Odpisy dokumentów, o których mowa powyżej, mogą być poświadczone przez kandydata. 

W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

6. Zgłoszenia kandydatów nie  spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego w pkt. 1 nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

7. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 15 czerwca 2019 r. w siedzibie Spółki w Przemyślu.

 

8. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

9. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzone będą w siedzibie Spółki w Przemyślu. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

10. W toku rozmowy kwalifikacyjnej zostanie oceniona w szczególności:

 

1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze w którym działa Spółka,
2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
4) wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji,
5) koncepcja rozwoju Spółki,
6) przedstawiony przez kandydata szczegółowy plan osiągnięcia przez spółkę rentowności.

 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą mieli prawo do 10 minutowej samodzielnej prezentacji.

 

11. Informacje o Spółce, w zakresie: ogólnej organizacji Spółki, przedmiotu i wyników działalności Spółki za lata 2016-2018 dostępne będą w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400 w terminie od dnia 31maja 2019 r. do dnia 14 czerwca 2019 r.

 

12. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydatów w każdym czasie i bez podania przyczyn.

 

13. Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego, niezwłocznie po jego zakończeniu.